Tüm dünyada KOBİ’ler ekonominin çekirdek gücü olarak görülmekte ve ülkelerin kendi ulusal ekonomilerindeki payları %60-90 olarak belirtiliyor. KOBİ’lerin esnek ve dinamik yapıları, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamalarına imkan veriyor. Ülke ekonomilerinde sahip oldukları oransal büyüklüğün yanı sıra, toplam istihdam, katma değer, yatırım, vergi, ihracat ve krediler içindeki yerleri de önemli boyuttadır.

Türkiye’de KOBİ ve dış ticaret konusunda yapılan çalışmalar, genellikle KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunlar üzerinedir. Bu çalışmalarda elde edilen, rekabet gücünü etkileyen belli başlı sorunlar; kalite düşüklüğü, fiyatlamada ki yanlışlıklar, rakipleri iyi tanıyamama, hatalı pazarlama stratejileri, ihracat konusunda yetkin eleman olmaması ve bilgi eksikliği, üretim kapasitesinin yetersiz kalması gibi maddeler sayılabilir. KOBİ’lerin pazar araştırması yapmadan, kendi kişisel yöntem ve gözlemleriyle dış pazarda başarılı olabilmeleri zordur. Bu konuda üretim, tedarik, pazarlama, finansman, yönetim gibi alanlarda yapacakları işbirlikleri ile avantaj sağlayabilirler. Bu işbirlikleri ile teknolojik olarak yenilenme sağlayarak, pazarlama teknikleri hakkında uzman yetkinliğine ulaşacaklardır. Ürün kalitelerinde yükselme, dağıtım harcamalarını minimuma indirme, bilgi birikimi kazanma, yönetim üstünlüğü sağlayarak dünya pazarına daha kolay girebilirler. Bunun sonucunda da ekonomiye dinamizm kazandırmaları, yeni iş imkanları ve istihdam yaratmaları ve bölgesel kalkınmayı güçlendirerek dengeli bir profil sağlamaları açısından kalkınmada önemli roller üstleniyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 Milyon Dolara yükseldi. Bu rakamlara ulaşılmasında ve Türkiye’nin ihracatında en büyük paya sahip yaklaşık 2.5 Milyon kayıtlı KOBİ vardır. 2.5 Milyon kayıtlı KOBİ’nin 65 bini ihracat yapmaktadır. Türkiye dünya genelinde 157,1 Milyar Dolar değerinde gönderi yapmıştır. Bu ihracat değerinin %55’i KOBİ’ler tarafından yapılmıştır. Bu doğrultuda mevcut oyuncuların yeni pazarlara girmesi ve ihracatçı KOBİ sayısının artırılması Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 Milyar Dolara ulaşmasında büyük etken olacaktır. Bu hedefin gerçekleşmesinde e-ihracatın önemi büyüktür. Türkiye’de e-ihracatın arzu edilen seviyeye gelebilmesi için başta KOBİ’lerin sektöre katılım oranlarının daha da artırılması gerekmektedir. Perakendenin yüzde 99’unu ve sektördeki istihdamın yüzde 80’ini oluşturan KOBİ’lerin e-ticaretten aldığı pay da giderek artmaktadır. Alınan bu pay yüzdesinin yükselmesi için KOBİ’lerin dijital dönüşümün içine girmesi gerekmektedir. Dijital dönüşümle birlikte özellikle e-ihracat yapan KOBİ’ler, iç pazardan etkilenmeden büyümeye devam edecektir.

2019’da KOBİ’lerin Önünü Açacak Tek Yol: E-İhracat Olacaktır 

Küresel e-ticaret günden güne arttıkça sınırlar da ortadan kalkıyor. Bunun yanı sıra her geçen gün işletmelere dış pazarlara açılmak için yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. 2017 yılı sonunda dünya genelindeki perakende satışları 2.4 Trilyon Dolar işlem hacmini geçmiştir ve bunun %10’u e-ticaret satış kanallarından gerçekleşmiştir. Global perakende e-ticaret hacmi 2018 itibariyle 3 Trilyon Dolar seviyesine ulaşmıştır. 2016 yılına göre e-ticaret işlem hacmi yaklaşık %9 büyürken, gelişmiş ülkelerdeki e-ticaretin büyüme ortalaması %20 olarak ölçümlenmiştir. 2011 yılında gelişmekte olan ülkeler e-ticaret hacminin %32’sini oluştururken, bugün bu oran %59 seviyesine gelmiştir. 2020 yılında ise toplam hacmin %64’ünün gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulması beklenmektedir. Bu değişimde, artık dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan Çin’in etkisi büyüktür.  Ülkemizin toplam ihracatında %0,3’lük payı olan e-ihracatın 2023 yılında %5 seviyesine çıkabileceğini düşünüyoruz. E-ihracatın gelişmesinde ise KOBİ’ler  kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. KOBİ’ler pek çok alanda büyük firmalara göre daha iyi performans ortaya koymaktadır. Karlılık, verimlilik, katma değer artışı, kaliteli üretim olsun bu gibi konularda daha iyi durumdadırlar ve e-ihracatla elinde bulundurduğu potansiyeli global ölçekte daha iyi değerlendirecektir.